เช็คว่าค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินมีอะไรบ้าง มาอัพเดทกันในปี 2024 นี้

อัพเดทค่าโอนที่ดิน 2567/2024 มีอะไรบ้างเช็คเลย

หลายคนที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่อยากจะซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยในปี 2567/2024 นี้ ก็เรียกว่ารอคอยและลุ้นกันกับค่าโอนที่ดินว่าจะไปในทิศทางใด และแล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้มีการประกาศกฎกระทรวงของกรมที่ดินกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน สำหรับการโอนและจดจำนองในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่มีราคาซื้อขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย์และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งค่าโอนที่ดินในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 1% ก่อนหน้านี้ได้เคยลดหย่อนเมื่อปี 2565 เป็น 0.01% โดยอัตราเต็มปกติอยู่ที่ 2%  สำหรับค่าจดทะเบียนการ

จำนอง 0.01% ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันในปีที่แล้ว โดยอัตราปกติอยู่ที่ 1 % ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับคนที่จะซื้อบ้านในปีนี้เพราะจะเสียค่าโอนที่ดินในการโอนกรรมสิทธิ์แพงกว่าปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามหากใครที่แพลนไว้จะซื้อบ้านและที่ดินก็ให้ซื้อภายในปีนี้ เพราะปีหน้าอาจจะเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองในอัตราปกติก็เป็นไปได้นั่นเอง

ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าโอนที่ดินมีอะไรบ้าง

ใครที่ต้องการซื้อบ้านและที่ดินในปี 2567/2024 จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลย สำหรับใครที่ต้องการซื้อบ้านและที่ดินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 มีรายละเอียดดังนี้

 1. ค่าคำขอในการโอนที่ดิน 5 บาท
 2. ค่าอากร 5 บาท
 3. ค่าพยาน 20 บาท 
 4. ค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินหรือค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2 % (ตามกฎกระทรวงปี 2567 ค่าโอนกรรสิทธิ์ 1% สำหรับราคาของบ้านและที่ดินไม่เกิน 3 ล้านบาท หากมีมูลค่าเกิน 3 ล้านบาทจะต้องเสียในอัตราปกติ 2%)
 5. ค่าจดจำนอง 1% (ตามกฎกระทรวงปี 2567 ค่าโอนที่ดินในส่วนของค่าจดจำนอง 0.01% สำหรับราคาของบ้านที่ดินไม่เกิน 3 ล้านบาท หากมีมูลค่าเกิน 3 ล้านบาทจะต้องเสียในอัตราปกติ 1% หากซื้อด้วยเงินสดไม่ต้องเสีย)
 6. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าก็นำราคานั้นมาคำนวณค่าโอนที่ดินที่จะต้องเสียเป็นค่าอากรแสตมป์
 7. ค่าภาษีโอนที่ดินธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

8. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเงินได้ฯ 1% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า แต่หากผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องเสียภาษีเงิน

ได้โดยใช้ราคาประเมินเป็นตัวตั้งแล้วนำมาคำนวณอัตราภาษีเงินได้แล้วหักค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่ถือครอง

ค่าโอนที่ดินกับการโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับค่าโอนที่ดินนั้นมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินอะไรบ้างก็ได้กล่าวไปข้างต้นกันแล้ว ทั้งนี้การโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้างไปดูกันเลย สำหรับการโอนที่ดินนอกจากจะมีค่าโอนที่ดินแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อและผู้ขายกรณีเป็นบุคคลธรรมดามีเอกสารดังนี้

 1. โฉนดที่ดิน
 2. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมกับสำเนาของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 3. หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้เตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุลไปด้วย
 4. กรณีที่ไม่ได้ไปเองแต่มอบอำนาจให้คนอื่นไปทำแทน ต้องมีหนังสือรับมอบอำนาจ (ทด.21) พร้อมกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 5. กรณีที่มีคู่สมรสให้นำหนังสือยินยอมจากคู่สมรสและสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรสพร้อมกับทะเบียนสมรส
 6. กรณีหย่า ให้นำเอกสารการหย่าไปด้วย
Scroll to Top