คำนวณเงินสมทบประกันสังคม 2567 ผ่านกองทุนประกันสังคมเพื่อดูว่าคุ้มไหม?

ทำความรู้จักกับเงินสมทบประกันสังคมคืออะไร คุ้มไหมกับที่จ่ายไป

สำหรับเงินสมทบประกันสังคมคืออะไร หลาย ๆ คนก็คงจะรู้จักกันดีสำหรับลูกจ้างหรือพนักงานเงินเดือนที่มีนายจ้างเพราะทุกเดือนจะต้องถูกหักเงินประกันสังคมเพื่อเข้ากองทุนประกันสังคม แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกับเงินสมทบประกันสังคมไปทำความรู้จักกันเลย สำหรับเงินสมทบประกันสังคมคือ เงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมและรัฐบาลก็จะออกเงินสมทบเพิ่มให้อีกจำนวนหนึ่งนั่นเอง โดยปัจจุบัน 2567/2024ไม่เพียงแต่ลูกจ้างที่มีนายจ้างเท่านั้น กรณีที่ลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างก็ยังสามารถที่จะส่งเงินสมทบประกันสังคมได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีนายจ้าง หรือกรณีที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นลูกจ้างใครก็สามารถที่จะเข้าร่วมส่งเงินสมทบผู้ประกันตนได้เช่นกัน ทั้งนี้หากเราเข้าร่วมส่งเงินประกัน

สังคมเราก็สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการคลอดบุตรก็จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี และยังมีการสงเคราะห์บุตรให้อีก นอกจากนี้หากเป็นผู้ทุพพลภาพก็ยังได้รับเงินชดเชยที่ดีเช่นกัน แม้ว่าจะว่างงานก็ยังได้รับเงินทดแทน ตลอดจนชราภาพไปจนถึงตายก็ยังได้รับเงินทดแทน ซึ่งก็เรียกได้ว่าคุ้มอย่างแน่นอนกับการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม

อัพเดทเงินสมทบประกันสังคม 2567/2024

หลังจากที่มีการระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลดจำนวนเงินสมทบประกันสังคมให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนในการนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 ซึ่งเงินสมทบประกันสังคมล่าสุดในปี 2567/2024 ได้กำหนดให้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมในอัตราเต็มโดยมีรายละเอียดสำหรับเงินสมทบประกันสังคม 2567 ดังนี้

  1. กรณีลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 จากที่รัฐบาลลดให้นายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเงินฝ่ายละ 3 % ของค่าจ้าง ให้จ่ายในอัตราเดิมคือ 5 % โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท
  2. กรณีผู้ประกันตนโดยสมัครใจที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 ซึ่งก็คือคนที่เคยทำงานเป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างและส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 มาก่อน ต้องการที่จะรักษาสิทธิประกันสังคมจากเดิมรัฐบาลลดให้เหลือเดือนละ 240 บาท ต้องจ่ายในอัตรา 432 บาท
  3. กรณีแรงงานนอกระบบที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 คือบุคคลโดยทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราปกติโดยมี 3 ทางเลือกคือ ทางเลือกที่ 1 ให้จ่าย 70 บาทต่อเดือน ทางเลือกที่ 2 ให้จ่าย 100 บาทต่อเดือน และทางเลือกที่ 3 ให้จ่ายเงิน 300 บาทต่อเดือน

การเช็คเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์

หากใครที่ต้องการเช็คเงินสมทบประกันสังคมเพื่อดูเงินสะสมว่ามีจำนวนเท่าไหร่อย่างไรสามารถที่จะเช็คเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ง่าย ๆ ได้ทั้งผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33, ม.39 และ ม. 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะเช็คเงินสมทบประกันสังคมที่ได้นำส่งไปว่ามีจำนวนเท่าไหร่ได้แล้ว

Scroll to Top